วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

เอมีน

1. เอมีนเป็นสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นเบสและสามารถจำแนกได้เป็นเอมีนปฐมภูมิ (มีสูตรทั่วไปคือR-NH2) ทุติยภูมิ (มีสูตรทั่วไปคือR2N-H)และ ตติยภูมิ (มีสูตรทั่วไปคือR3N)
2. การเรียกชื่อเอมีน
 2.1 ตามระบบ IUPAC    เป็นคำขึ้นต้นว่า amino- และลงท้ายคำว่า - amine เช่น
 CH3
CH2CH2CH2NH2 เรียกว่า butanamine
 HO-CH2CH2CH2-NH2 เรียกว่า 3-aminopropanol
 2.2 เอมีนส่วนมากเรียกตามชื่อสามัญ เช่น dimethylamine(CH3NHCH3)และ aniline (C6H5NH2)
3. สภาพเบสของเอมีน
  3.1 การเรโซแนนซ์ของอิเลคตรอนบน N-atom เข้าไปในวงแหวนเบนซีนทำให้ aromatic amines มีสภาพเบสอ่อนกว่า aliphatic amines เช่น
 aniline (C6H5NH2) มีสภาพเบสอ่อนกว่า
butanamine (CH3CH2CH2CH2NH2 )
  3.2 ผลเหนี่ยวนำ(inductive effect) และ ผลซเทอร์ริก(steric effect) ทำให้สภาพเบสของเอมีนในน้ำ มีลำดับดังนี้คือ เอมีนทุติยภูมิเป็นเบสแก่กว่าปฐมภูมิ และ ตติยภูมิตามลำดับ

4. ปฏิกิริยาของ เอมีน
  4.1 การเกิดเกลือของ เอมีน เมื่อ เอมีนทำปฏิกิริยากับกรด เช่น
  R-NH2 + HCl  RNH3+Cl- 
   CH3CH2CH2CH2NH2 HCl  CH3CH2CH2CH2NH3+Cl- 

   CH3CH2CH2CH2NH2 H2SO4  (CH3CH2CH2CH2NH3+)2 SO42- 

  4.2 ปฏิกิริยาอัลคิเลชันของเอมีนกับอัลคิลเฮไลด์ เช่น
  R3N + R-X  R4N+X-
   (CH3CH2)3N CH3CH2Cl   (CH3CH2)4N+Cl- 


  4.3 ปฏิกิริยาของแอซิดคลอไรด์กับเอมีน ให้เอไมด์ เช่น
  RCOCl + R-NH2RCONHR  + HCl
  CH3COCl   +  CH3CH2CH2CH2NH2CH3CONHCH2CH2CH2CH3


  4.4 ปฏิกิริยาการทดสอบฮินซ์เบอร์กของเอมีน เช่น
การทดสอบฮินซ์เบอร์กของเอมีนปฐมภูมิ (primary amines)
  C6H5SO2Cl + R-NH2 (primary amine)C6H5SO2NHR (sulfonamide) + HCl
  C6H5SO2NHR + NaOH [C6H5SO2N-R]Na+  + H2O

การทดสอบฮินซ์เบอร์กของเอมีนทุติยภูมิ (secondary amines)
  C6H5SO2Cl + R2NH
(secondary amine)  C6H5SO2NR2 (sulfonamide) + HCl 
  C6H5SO2NR2  + NaOH(No reaction)
การทดสอบฮินซ์เบอร์กของเอมีนตติยภูมิ (tertiary amines)
  C6H5SO2Cl + R3N
(tertiary amine) (No reaction)
ตัวอย่างการทดสอบฮินซ์เบอร์ก
  C6H5SO2Cl + CH3CH2CH2NH2C6H5SO2NHCH2CH2CH3HCl
  C6H5SO2NHCH2CH2CH3 + NaOH [C6H5SO2N-CH2CH2CH3]Na+  + H2O

  C6H5SO2Cl + (CH3)2NH  C6H5SO2N(CH3)2 + HCl 
  C6H5SO2N(CH3)2   + NaOH(No reaction)
  C6H5SO2Cl + (CH3)3N
 (No reaction)

  4.5 ปฏิกิริยาของเอมีนปฐมภูมิกับกรดไนตรัส (HNO2) เตรียมกรดไนตรัสได้จาก HCl และ NaNO2
  RNH2 (aliphatic amines) + HNO2 อัลกอฮอล์ อัลคีน และก๊าซไนโตรเจน เช่น
  CH3CH2CH2NH2 + HNO2CH3CH2CH2OH  + CH3CH=CH2 N2

  C6H5NH2 (aromatic amines)+ HNO2 ที่อุณหภูมิ0-5 oC C6H5N2+   (diazonium salt)
C6H5N2+   (diazonium salt) ใช้เตรียมสารอื่นๆ    เช่น  
  ปฏิกิริยา diazonium salt กับน้ำ ;   C6H5N2+   +  H2O (heat) C6H5OH N2
  ปฏิกิริยา diazonium salt กับ CuBr ;   C6H5N2+   +  CuBr C6H5Br N2
  ปฏิกิริยา diazonium salt กับ CuCl ;   C6H5N2+   +  CuCl C6H5Cl N2
  ปฏิกิริยา diazonium salt กับ H3PO2 ;   C6H5N2+   +  H3PO2 C6H6 N2
  Azo coupling ;   C6H5N2+   +  C6H5OHC6H5N=NC6H4OH


  4.6 ปฏิกิริยา Hofmann elimination เป็นปฎิกิริยาของ quaternary ammonium hydroxide เปลี่ยนเป็น อัลคีน
 R4N+X-  +   Ag2O R4N+OH-  +   AgX
 R4N+OH-
(quaternary ammonium hydroxide) heat amines  +   alkene  +   H2O
 (CH3)3N+CH2CH2CH3  ,Br- +   Ag2O (CH3)3N+CH2CH2CH3
,OH- +   AgBr
  (CH3)3N+CH2CH2CH3 ,OH- heat (CH3)3N  +  CH2=CHCH3 +   H2O

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น